Confident in our care

เป้าหมายหลักในการให้บริการของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คือการมอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจ และทำให้ทุกท่านสบายใจเมื่อเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การประชุมแห่งนี้
เราเฝ้าระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ศบค) รวมไปถึงองค์กรและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าผู้มีพระคุณของเรา

การคัดกรองและการติดตาม

 • จัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้า-ออกอาคารด้วย QR Code “ไทยชนะ”
 • จัดให้มีแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
 • ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองและวัดไข้บริเวณทางประตูเข้าอาคาร
 • ผู้ที่สามารถเข้าอาคารได้ จะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • จัดพื้นที่รองรับสำหรับผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

การป้องกันการแพร่ระบาด

 • ผู้ที่จะเข้าพื้นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เช่น เจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวสำหรับล้างมือในห้องน้ำให้พอเพียงตลอดเวลา
 • จัดให้มีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยเป็นสัดส่วนและมิดชิด
 • จัดให้มีพื้นที่พักคอยที่เพียงพอ ในระหว่างการรอการเข้างานหรือเข้าพื้นที่
 • จำกัดทางเข้า-ออกอาคาร และแยกช่องทางเข้า-ออกให้ชัดเจน

แนวทางการทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดพื้นผิว ห้องแสดงงาน และห้องประชุม ก่อนและระหว่างการจัดงาน
 • เพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู เป็นต้น (ทุก 1-2 ชั่วโมง)
 • ทำความสะอาดบัตรจอดรถก่อนการนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดระบบระบายอากาศสม่ำเสมอ
 • จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร ห้องแสดงงาน ห้องประชุม และพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม
 • จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ก่อนการใช้งาน และทุกครั้งหลังจากที่มีการสัมผัส

การควบคุมความหนาแน่นภายในพื้นที่

 • จำกัดทางเข้า-ออกอาคาร
 • จำกัดจำนวนคนเข้างานในแต่ละรอบ เพื่อป้องกันความแออัด โดยใช้อัตราส่วน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
 • เฝ้าระวังจำนวนผู้อยู่ในพื้นที่ผ่านระบบกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมความหนาแน่น

การรักษาระยะห่าง

 • กำหนดระยะห่างในระหว่างทางเดิน และพื้นที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะอย่างชัดเจน
 • จำกัดจำนวนเข้าพื้นที่ในอัตรา 1 คน ต่อ 4 ตร.ม.
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องสุขาและอ่างล้างมือ ลิฟท์ ห้องแสดงสินค้า ห้องประชุม เป็นต้น
 • จัดให้มีการประกาศเสียงตามสาย แจ้งเตือนการเว้นระยะห่าง
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับและให้คำแนะนำในการเว้นระยะห่าง

การรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ

 • พนักงานได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของภาครัฐ
 • พนักงานได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนให้บริการ
 • พนักงานผู้ให้บริการผ่านการตรวจคัดกรอง
 • พนักงานผู้ให้บริการและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
 • รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
 • ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่าง และมาตรฐานฯของศูนย์การประชุมฯ
 • ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการฯ
 • จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการฯ

มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับการจัดงานต่างๆ

การจัดประชุมและงานเลี้ยง

 • ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนด้วย QR code “ไทยชนะ” หรือแพลทฟอร์มที่หน่วยงานราชการกำหนด
 • จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้สอดคล้องกับจำนวนโต๊ะและที่นั่งตามขนาดความจุของห้อง
 • จัดผังที่นั่งที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามความเหมาะสม
 • ไม่จัดกิจกรรม หรือ ประชุมแบบรวมกลุ่มที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
 • งดเว้นการใช้อุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน ร่วมกัน
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้งาน
 • ให้บริการอาหารแบบรายบุคคลทั้งอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น โดยเป็นการกระจายจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อลดความหนาแน่น
 • งดการให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

 • ก่อนเข้างาน ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนด้วย QR code “ไทยชนะ” หรือแพลทฟอร์มที่หน่วยงานราชการกำหนด
 • จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน
 • จำกัดจำนวนผู้แสดงสินค้าและจำนวนผู้เข้าชมงานในอัตรา 1 คน ต่อ 4 ตร.ม. โดย พื้นที่ทางเดินต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงสินค้า
 • งดเว้นการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
 • ติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ทุกๆ 100 เมตร และเพิ่มจุดรับเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ในจุดที่มีการสาธิตผลิตภัณฑ์
 • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ที่จับประตู ชักโครก เป็นต้น (ทุก 1-2 ชั่วโมง)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการห้องสุขาและอ่างล้างมือ
 • จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าชมงานแบบออนไลน์เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าชมงานในแต่ละรอบ และลดจำนวนผู้รอคิวลงทะเบียนหน้างาน
thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error