“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS การันตีศูนย์การประชุมมาตรฐานระดับสากล

21 Mar 2024

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับตราสัญลักษณ์ “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประจำปี 2566 ประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ในงาน “MICE Standards Day 2024” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) การันตีศูนย์การประชุมมาตรฐานระดับสากล ด้วยศักยภาพในการรองรับการจัดงานทุกรูปแบบ ทุกสเกล ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

TMVS หรือ Thailand MICE Venue Standard โดย สสปน. เป็นมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อใช้รับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับอาเซียน โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้านกายภาพ ตั้งแต่สถานที่ รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมของห้องประชุม 2. ด้านเทคโนโลยี อาทิ ระบบเสียง และระบบสื่อสาร 3. ด้านบริการ และ 4. ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม

การได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยัน และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศถึงคุณภาพ และศักยภาพของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ว่าเป็นสถานที่จัดงานที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังผ่านการรับรอง 2HY (Hygiene และ Hybrid) ได้แก่ การบริหารจัดการตามมาตรการสุขอนามัย (Hygiene) และการใช้นวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง (Hybrid) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น และใส่ใจในด้านสุขอนามัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่พร้อมตอบทุกโจทย์ของผู้จัดงานในทุกรูปแบบ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไมซ์ไทย

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error